Ochrana osobných údajov

 

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY 

 

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Crystal Call, a.s.., so sídlom Hálkova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4346/B, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

 

Čo je to poučenie dotknutej osoby? 

Toto poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

 

Spracúvanie osobných údajov 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na realizáciu procesu zamestnania a obsadenia inzerovanej pracovnej pozície vhodným uchádzačom o zamestnanie. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje povinnosti. 

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zamestnania a obsadenia inzerovanej pracovnej pozícii vhodným uchádzačom. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje v rozsahu potrebnom na zaradenie uchádzača o zamestnanie – dotknutej osoby do výberového konania na požadovanú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce).

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom odpovede na Váš dopyt zaslaný prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke www.123pracuj.sk

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu výberového procesu do zamestnania a splnenie povinností ustanovených predpismi, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovanie bol našej spoločnosti udelený súhlas s ich spracúvaním. 

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o zamestnancovi.

1. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
2. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
3. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
4. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
5. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
6. zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
7. zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
8. oprávnený záujem prevádzkovateľa;
9. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

 

Aké osobné údaje sú zbierané? 

Za účelom Vašej reakcie na pracovnú ponuku sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje

• meno a priezvisko,
• telefonický kontakt,
• emailová adresa,
• osobné údaje uvedené vo Vami napísanom sprievodnom texte a v zaslanom profesijnom životopise, motivačnom liste alebo inej dokumentácii.

 

Za účelom odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, v prípade udeleného súhlasu, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje: 

• meno, priezvisko, titul,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• údaje uvádzané v sprievodnej správe,
• IP adresa.

 

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

• Vaše osobné údaje sú spracúvane v prostredníctvom softvérového programového vybavenia Recru, najmä za účelom správneho vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, ku ktorému majú prístup vybraní zamestnanci prevádzkovateľa.

• Zároveň naša spoločnosť uzatvorila dohodu spoločných prevádzkovateľov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb na dobu neurčitú a preto Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj s nasledovnou spoločnosťou: Crystal Benefit s r.o. . Zároveň spoloční prevádzkovatelia určili kontaktnú osobu pre dotknuté osoby, a to spoločnosť Crystal Call, a.s..

 

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke www.123pracuj.sk súbory cookies. Ich zber je možný iba na základe Vášho súhlasu. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu. 

• responzívnosť,
• možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu,
• identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies.

 

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné zistiť na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie našej webovej stránky nemusia správne fungovať. 

 

Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing

Na stránke www.123pracuj.sk môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics a Remarketing a pod. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Uvedenými službami tretích strán analyzujeme návštevnosť a využívanie našej webovej stránky. Získané informácie o používaní našej webovej stránky zdieľame s poskytovateľmi analytických služieb za účelom jej vyhodnotenia. Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje sú prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť, a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých oprávnených osôb. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovaniedát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľanýchdát. 

 
Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia krajín Európskej únie. Uvedené neplatí v prípade Vášho výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.

 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané? 

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu udelenia Vášho súhlasu, splnenia účelu, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach. K podrobnostiam o dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek a akokoľvek.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: personalne@crystalcall.eu alebo poštou na adresu nášho sídla, resp. nás môžete o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. 

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: personalne@crystalcall.eu alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: personalne@crystalcall.eu alebo poštou na adresu nášho sídla. 

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie. 

 

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne alebo prostredníctvom e-mailu na: personalne@crystalcall.eu alebo poštou na adresu nášho sídla. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo pracovnej zmluvy.

 

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené? 

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti na základe zákona o ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné:

pán Milan Mračko zo spoločnosti IOSEC, s.r.o. 
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
e-mail: dpo@iosec.eu

Volajte, píšte

Odoslat' email

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s nimi súhlasíte.